Industry 4.0 infographic. Connected smart devices with globe.

Logística

L’impacte de les noves tecnologies i la “revolució” pendent del sector

Calen canvis en el sector de la logística d’acord amb l’augment de les noves tecnologies.

En els darrers anys estem vivint un auge de les noves tecnologies de la comunicació i la informació. Amb freqüència es parla en termes de revolució. Si ens fixem en el sector de la logística, hi ha una millora dels processos, que es nota en millors prestacions dels serveis dels operadors (en el cas de l’e-commerce n’és un clar exemple), però a més d’això, no es veuen uns canvis en el sector que estiguin d’acord, quant a magnitud, de l’apogeu de les noves tecnologies.
Les innovacions tecnològiques poden actuar en dues direccions: en els processos de les empreses i en les estructures organitzatives del sector. A curt termini, les innovacions estan facilitant l’optimització i estandardització dels processos, especialment en el flux de la informació. Les tecnologies permeten, per exemple, prendre les decisions més adequades en cada moment, digitalitzar els processos llargs i replets de papers, etc. Això és precisament al que estem assistint d’ençà un temps. No es pot parlar d’una innovació específica, sinó d’un conjunt de noves tecnologies que van actuant en la mateixa direcció, estandardització i optimització. L’autèntica “revolució” del sector, ha de venir per les mutacions de l’estructura empresarial del sector, motivat per les tendències del mercat i possibilitat per l’estandardització i l’optimització de les operacions (conseqüència directa dels efectes a curt termini de les noves tecnologies).
Així, per exemple, l’estandardització dels processos en el sentit més ampli, juntament amb les economies d’escala pròpies del sector de la logística (a mesura que les empreses adquireixen una dimensió més gran, els seus costos unitaris són més baixos i poden ser, per tant, més competitives), facilitarà passar d’un model actual de molts operadors logístics estructurats entorn dels modes de transport a un futur de menys operadors i orientats a la prestació de serveis logístics integrals. L’estandardització facilitarà la intermodalitat i, a partir d’aquí, la creació de cada cop més operadores multimodals. És el que ja s’ha viscut en la indústria marítima dels contenidors.

Aquest escenari futurista parteix d’una realitat molt diferent: amb un sector ple d’empreses amb poques dimensions operant en un entorn molt competitiu, aquestes, tenen poc marge per realitzar inversions, i especialment en R+D. És esperable un canvi lent i a llarg termini a un model del negoci logístic amb una certa dimensió, forçat per les pressions del mercat a uns serveis cada cop més sofisticats.
Si volem empreses competitives, això passa necessàriament per tenir estructures empresarials que permetin oferir uns serveis adaptats a les necessitats del mercat, incloent-hi en preu. En aquests serveis la tecnologia cada cop té un paper més important, com és el cas de l’e-commerce. Cal una concentració més gran del sector logístic. Les inversions tecnològiques necessàries suposen actualment una dificultat més a les que ja tenen les petites empreses del sector.

Escriu un comentari

3 + 6 =