La mediació en la resolució de conflictes professionals

Formació i coneixement

La mediació en la resolució de conflictes professionals

Text per Elisabet Barnadas, advocada i mediadora d’ExitMediació.

“Un problema irresoluble, és un problema mal plantejat”,
Albert Einstein.

Desencallar un problema, reconduint la situació per arribar a una solució i fer-ho amb la col·laboració de totes les parts implicades. Aquest és l’objectiu de la mediació.

En l’àmbit de l’enginyeria de camins, aquesta via es pot aplicar en conflictes laborals d’empresa, contractuals, peritatges, reclamació de danys i perjudicis, assegurances i clàusules de penalització. La mediació s’erigeix en el sector com una nova eina que permet millorar la comunicació, fent-la eficaç, ràpida i efectiva, i esdevé un factor clau a l’hora d’arribar a acords totals o acords parcials.

Aquest sistema de resolució de conflictes està legalment reconegut i se’n  poden beneficiar dos o més parts de forma voluntària i confidencial. Compte amb l’assistència d’una tercera persona neutral i imparcial, el mediador o la mediadora, que serveix de guia per arribar a un acord amb plena eficàcia jurídica. La pràctica de la mediació ve donada per la Directiva Europea 2008/52/CE –d’obligat compliment–, que imposa als Estats Membres la incorporació de la mediació per a la resolució pacífica de conflictes a la par amb el procés judicial i d’arbitratge.

Qualsevol persona té l’opció d’iniciar un procés de mediació –abans, durant o després del procés judicial–, ja sigui actuant en nom propi o com a representant d’una empresa, essent imprescindible que disposi de poder de decisió final sobre l’objecte de mediació. En aquest sentit, les parts hi assisteixen de forma voluntària, i ho poden fer acompanyats o no d’un advocat o assessor.

Quan existeix un procediment judicial iniciat, les parts poden sol·licitar conjuntament la seva suspensió per assistir a la mediació, que pot allargar-se més o menys segons la complexitat de l’assumpte, essent el termini de dos mesos la mitjana habitual de resolució.

L’acord que se’n deriva té el mateix valor que el d’un contracte i és presentat com un acord extrajudicial homologable, donant el procés per finalitzat. Aquest acord de mediació té plena eficàcia jurídica entre les parts i gaudeix de major garantia de compliment ja que les parts han arribat al mateix decidint els extrems que més els beneficien.

Aquests aspectes són alguns dels més destacats que s’han de tenir en compte a l’iniciar un procés de mediació, com també quin tipus de conflictes són mediables i quins són els avantatges de la mediació.

Per saber-ne més, el Col·legi organitza una conferència-taller el proper dijous 17 de març a les 19h.

Escriu un comentari

2 + 9 =