Habitatge de lloguer i barat

Urbanisme

Habitatge de lloguer i barat

Informes recents sobre l’estat de l’habitatge, situen Catalunya lluny d’Europa en la promoció d’oferta de lloguer. Repassem totes les conclusions d’aquests documents. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha creat un Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a Catalunya en el qual participen professionals de tots els sectors implicats, entre ells els enginyers de Camins.

El comitè ha elaborat recentment un informe sobre les reserves de sòl per a habitatge de protecció oficial (HPO) en el qual es constata que Catalunya es troba molt per sota dels estàndards europeus pel que fa a aquesta oferta, si bé en la conjuntura actual no cal pensar en noves promocions, sinó a posar en joc els estocs existents i a promoure el lloguer. Malgrat que en el planejament hi ha reserves suficients de sòl per a HPO, l’oferta real ha estat escassa (un altre efecte pervers de la bombolla immobiliària). El futur hauria de ser l’habitatge de lloguer i barat, i en aquest sentit la titularitat pública del sòl de reserva per a HPO pot ser un instrument per a aconseguir un parc generós de lloguer assequible.

Ordenació territorial

Un segon informe tracta sobre la intervenció en l’àmbit urbà, en el marc de la futura llei d’ordenació territorial que la Generalitat està preparant. Aquí s’afirma que entrem en una etapa en la qual les ciutats hauran de créixer principalment cap endins (rehabilitació, regeneració i renovació), i que per tal d’incentivar aquest procés cal poder adequar els estàndards i càrregues que suporten aquestes complexes actuacions, i avançar cap a un tipus d’intervenció administrativa menys formal, burocràtica i rígida, modulant les exigències i justificant les decisions sobre la base d’objectius concrets que es persegueixin en cada projecte. L’urbanisme ha esdevingut massa reglamentista, mentre que el que necessitem són programes, voluntats polítiques i un paper actiu de l’Administració. Igualment, també caldrà desenvolupar la normativa en la direcció de compatibilitzar els usos d’activitat econòmica i els residencials en el medi urbà, fent ciutats més mixtes.

Per a més informació sobre el Comitè d’experts per a la reforma de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a Catalunya,podeu adreçar-vos al web de la Generalitat

 

Escriu un comentari

7 + 1 =