pneumatics

Residus i medi ambient

La valorització de pneumàtics i les seves aplicacions

La valorització material dels pneumàtics fora d’ús proporciona solucions en obra civil que permetran assolir els objectius de protecció ambiental del Programa Estatal de Prevención de Residuos i del PRECAT 2020.

L’entrada en vigor del Reial Decret 1619/2005 el 16 de juliol de 2006 suposava la impossibilitat d’entrar pneumàtics fora d’ús als abocadors i, per tant, un canvi important en la seva gestió.

L’aplicació que podria suposar un consum més alt d’aquest producte és la fabricació de betums i mescles asfàltiques, regulada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. La seva aplicació pot ser per via seca, amb la incorporació a l’amassadora de la planta d’aglomerat per obtenir una mescla bituminosa modificada, o bé per via humida, en què la pols de cautxú es mescla a alta temperatura amb el betum asfàltic per obtenir un lligant modificat.

Amb tècniques reològiques s’ha observat que els betums modificats amb cautxú tenen un comportament similar als clàssics modificats amb polímers. A més, tenen com a avantatges: menor fissuració, millor resistència a l’envelliment i a l’oxidació, major resistència a canvis tèrmics, etc. D’altra banda, ja han estat utilitzats en més de 1.100 km de via a l’Estat espanyol.

Taula rodona

El passat 5 de desembre de 2014 es va celebrar a la seu del Col·legi una jornada tècnica sobre la matèria en què es va presentar i repartir als assistents la Guía para la fabricación de betunes con polvo de neumático, un manual molt pràctic per conèixer les formulacions d’aquestes noves mescles i betums modificats. La jornada va concloure amb una taula rodona en què es va generar un interessant debat amb la participació de tots els assistents i on, resumint, es van posar de manifest les següents qüestions i conclusions:

• Les empreses fabricants de betums ja tenen en el seu catàleg betums millorats i modificats amb pols de cautxú.

• Cal treballar per millorar els avantatges d’aquests productes a menor temperatura.

• La conveniència de la utilització d’aquestes mescles dependrà de les condicions en què s’hagin de posar en obra per evitar males experiències del passat.

• Els betums en pols de cautxú tenen un preu equivalent als convencionals i als millorats amb polímers i, per tant, considerant les seves millors prestacions, poden ser molt competitius.

• La utilització d’aquestes mescles té, a més, un important avantatge ambiental.

A part de les aplicacions en asfalts, el cautxú procedent de la valorització material de pneumàtics fora d’ús té moltes altres aplicacions. La més coneguda, i que ha consumit molt producte durant els darrers anys, és el granulat per a la producció de gespa artificial de camps de futbol, que proporciona estabilitat i elasticitat.

En obra civil n’hi ha nombrosos usos, des del més simple, a base de pneumàtic triturat per fer drenatges horitzontals o verticals, fins a capes de drenatge en abocadors o conformats de cautxú. Darrerament també s’estan desenvolupant solucions orientades a produir mantes i juntes elàstiques per minorar vibracions en les infraestructures ferroviàries.

Escriu un comentari

6 + 3 =