Emmagatzematge gravitacional d’energia hidroelèctrica

Aigua i energia

Emmagatzematge gravitacional d’energia hidroelèctrica

En la transició a la descarbonització, basada en l’electrificació dels processos energètics, hi ha un nínxol de mercat al qual els enginyers civils podem aportar moltíssim.

Els enginyers de camins tenim molt per aportar en les tasques de planificació, projecte, construcció i gestió de magatzems hidroelèctrics d’energia, mitjançant bombament previ i  posterior turbinatge, en cicles en què, seguint adequats dimensionaments, les pèrdues es mantenen inferiors al 20% de l’energia inicial generada.

Les anomenades centrals reversibles o de bombament (PHES) suposen avui el sistema d’emmagatzematge d’energia més accessible, barat, fiable i amb menor impacte en CO2:

1) Més accessible, per a xarxes elèctriques, perquè fa servir aigua (fins i tot marina) com a base per emmagatzemar energia potencial i no necessita condicionants geogràfics específics, encara que disposar de forts gradients topogràfics ajuda a abaixar els costos del MWh emmagatzemat; també fiords o badies amb determinades configuracions en planta minimitzen els costos de formació dels magatzems.

2) Més barat, per a xarxes elèctriques, en la seva instal·lació a partir d’una certa grandària crítica, en què dos terços dels costos corresponen a obra civil i un terç a màquines hidroelèctriques, electromecàniques i transformadors. És igualment el més barat en la seva amortització com a infraestructura, perquè també és el de més llarga vida útil —diguem més de 40.000 cicles (un segle). Les parts electromecàniques i hidromecàniques es reposen a cost de manteniment, i l’obra civil roman (basses, túnels, cavernes…).

3) Més fiable, per a xarxes elèctriques, ja que la seva elevadíssima flexibilitat en baixos temps de resposta als requeriments de la xarxa cobreix les intermitències de les ER a les quals pot donar “suport”. A més, té dues propietats que no posseeixen els sistemes mecànics o els electroquímics:

a) La potència de la capacitat d’emmagatzematge i el flux d’acumulació d’energia pot estar completament desacoblat de la capacitat de retorn de l’energia al sistema (bombes i turbines poden tenir potències diferents, i fins i tot operar per conduccions diferents).

b) La capacitat d’emmagatzematge d’energia està desacoblada de les potències d’entrada i sortida d’energia instal·lades, perquè el volum d’embassament d’aigua pot decidir-se en funció de les necessitats del sistema de generació i de la demanda energètica requerida.

4) Amb menor impacte en CO2, ja que pot retornar en la seva vida útil més de 700 vegades l’energia utilitzada en la seva construcció i en la fabricació dels components, amb la qual cosa supera en més de 20 vegades les bateries electroquímiques de menys impacte.

Els enginyers civils som els que millor podem contribuir que el preu final del MIX 100% ER baixi dels 100 €/MWh, preu de l’energia ferma a demanda que avui s’aconseguiria amb els magatzems hidroelèctrics amortitzats.

Escriu un comentari

3 + 5 =