ecoparc000

Residus i medi ambient

Les refineries de segona generació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El model de gestió de residus metropolità està en condicions d’acceptar la integració d’instal·lacions que han de permetre la recuperació de combustibles i productes químics mitjançant un procés termoquímic.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona va apostar els anys noranta per un model de gestió de residus basat en la recollida selectiva en origen, i així va procedir al desplegament de contenidors diferenciats per a les diverses fraccions i d’una xarxa de deixalleries. En paral·lel a aquest desplegament, a partir de l’any 2000 es va iniciar la construcció d’instal·lacions de tractament mecànic i biològic (TMB), anomenades ecoparcs, que permeten el tractament de la fracció RESTA, recollida al contenidor gris, i de la fracció orgànica (FROM) del contenidor marró.

Els ecoparcs són eines bàsiques en el model de gestió de residus metropolità, no sols perquè permeten la separació de materials per a la seva reintroducció en el mercat (envasos, paper/cartró, vidre i formació de compost), sinó també per a la segregació de diverses tipologies de rebutjos que genera la planta, la major homogeneïtat dels quals permet trobar-hi tractaments més adients i menys costosos.

ENTRADA EN ESCENA

En l’actualitat es gestionen de forma diferenciada rebutjos per a produir CSR (Combustibles Sòlids Recuperats), rebutjos aptes per a la seva valorització energètica a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs (PIVR), i d’altres que per la seva composició o baix potencial energètic només es poden gestionar en dipòsits controlats.

Pròximament entraran en escena les primeres refineries de segona generació, instal·lacions que mitjançant un procés termoquímic han de permetre la recuperació de combustibles i productes químics a partir de determinades matèries primeres. Podríem diferenciar les que permeten la generació de combustibles a partir d’un procés de piròlisi amb presència de catalitzadors, i les que generen productes químics utilitzant la tecnologia de gasificació i tractament posterior del gas de síntesi.

Per a la implantació exitosa d’aquestes instal·lacions es requereix una matèria primera adient, i per aconseguir-ho, els ecoparcs es consideren essencials pel fet que la seva tecnologia (separadors òptics, d’inducció, electroimants, etc.) permet augmentar l’homogeneïtat del rebuig a tractar a la refineria i evitar la presència de productes indesitjables que en farien perillar el funcionament. En aquest nou esquema de gestió metropolità, la PIVR gestionaria la fracció dels rebutjos combustibles no aptes per a les refineries.

Amb la consolidació d’aquest model definit en el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM 2009-2016), es preveu establir un esquema de gestió més respectuós amb el medi ambient, augmentar les ràtios de recuperació material i apropar-nos al concepte d’abocament zero. En definitiva, complir amb el concepte d’economia circular en tota la seva extensió.

Escriu un comentari

5 + 3 =